Pomorski Doradztwo Podatkowe

CIT dla spółek komandytowych – jest projekt

Aktualności

W dniu dzisiejszym opublikowany został tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

  • Projekt ustawy zakłada, iż przepisy ustawy o CIT znajdą zastosowanie do:
  • Spółek komandytowych
  • Spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie zgłosi informacji odnośnie podmiotów, którym przysługuje prawo do udziału w zysku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiany mają nastąpić od 1 stycznia 2021 r. i obejmować m.in.:

  • Wprowadzenie zwolnienia w wysokości 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza (nie więcej niż 60 000 zł i z każdej spółki, w której jest komandytariuszem) – uwaga mowa jest o „przychodzie”.

Uwaga! Zwolnienie nie znajdzie zastosowania jeśli:

– komandytariusz posiadać będzie pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej (czyli w zasadzie zwolnienie jest iluzoryczne, gdyż większość takich podmiotów takie powiązanie wykazuje – w szczególności spółki rodzinne) lub

– komandytariusz będzie członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub będzie członkiem zarządu spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem;

  • Komandytariusz będzie podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % udziałów/akcji w spółce będącej komplementariuszem w spółce komandytowej;
  • Rozliczenie straty będzie przysługiwać nadal proporcjonalnie do udziału wspólnika w spółce
  • Przewidziano wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Co to w praktyce oznacza? Opodatkowanie na poziomie spółki na bieżąco stawką 9% lub 19% a następnie rozliczenie podatku dochodowego u każdego wspólnika.

 

Inne zmiany, na które warto zwrócić uwagę to:

  • Zwiększenie limitu przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla zastosowania stawki 9% CIT
  • Wydłużenie okresu zwolnienia z przychodów z budynków podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24b ustalone za okres od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Szczegóły będą przedstawiane na dalszym etapie prac.

Cały tekst projektu ustawy możecie Państwo znaleźć tutaj: Projekt ustawy

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content