Pomorski Doradztwo Podatkowe

Tarcza dla branży turystycznej

Aktualności

Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i nie wiadomo w jakim ostateczne kształcie ustawa zostanie uchwalona.

1. Przewodnicy turystyczni i agenci turystyczni

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przy przeważającej działalności PKD 79.90.A tj. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (jednak z wyłączeniem działalności przewodników górskich) świadczenie postojowe będzie przysługiwać jeśli:

  • Osoba taka zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019r. 
  • Działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwać zarówno osobie prowadzącej działalność gospodarczą jak również osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu.

Uprawnieni do świadczenia postojowego będą osoby prowadzące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 79.11.A tj. Działalność agentów turystycznych (działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki).

Inne warunki

  • Świadczenie postojowe agentów turystycznych czy przewodników turystycznych przysługiwać będzie na takich samych zasadach jak w innych przypadkach tj. w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące. Przy czym osobom prowadzącym działalność, do której znajdują zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym i korzystały one ze zwolnienia sprzedaży z VAT – przysługuje 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przez maksymalnie trzy miesiące;
  • Oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 15zq ust. 7 oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy należy składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 2. Dodatkowe postojowe dla wybranych grup zawodowych

Osobom prowadzącym działalność (lub wykonującym działalność w oparciu o umowy agencyjne, dzieło czy zlecenia) w zakresie:

  • Transportu lądowego pasażerskiego, w tym m.in. rozkładowych dalekobieżnych przewozów autobusowych, wynajmu autobusów z kierowcą, przewozów wycieczkowych i turystycznych, działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, tj. działalności oznaczonej w PKD 49.39.Z;
  • Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, w tym m.in. wynajmu i dzierżawy środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych, tj. działalności oznaczonej w PKD 77.39.Z;
  • Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym m.in. wystawianiem przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.01.Z;
  • Działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych, w tym m.in. działalności reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów, tj. działalności oznaczonej w PKD 90.02.Z;
  •  Działalności pokojów zagadek domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.A;
  • Działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, w tym m.in. eksploatacji automatów do gier zręcznościowych, działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania), wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego, działalności jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, tj. działalności oznaczonej w PKD 93.29.B;

przysługiwać będzie prawo do dodatkowego postojowego jeśli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

3. Zwolnienie z płacenia składek

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność w zakresie:

a) 39.Z – pozostałego transportu lądowego pasażerskiego;

b) 10.Z – prowadzenie hoteli oraz podobnych obiektów zakwaterowania;

c) 39.Z – wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

d) 11.A – działalności agentów turystycznych;

e) 90.A – działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

f) 30.Z – działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;

g) 01.Z – działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych;

h) 02.Z – działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych;

i) 29.A – działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

j) 29.B  oraz 93.29.Z – pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności.

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content