Pomorski Doradztwo Podatkowe

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczący interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Aktualności

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczył interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Istotą pytania złożonego przez węgierski sąd jest, czy organ podatkowy może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT na podstawie faktur, twierdząc, że podatnik nie zachował należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.

Możliwość odmowy prawa do odliczenia jest możliwa, jeśli istnieją obiektywne dowody wskazujące na oszukańcze korzystanie z tego prawa lub jego nadużywanie. Zasada zwalczania oszustw podatkowych jest fundamentalna, i organy podatkowe muszą wykazać, że podmiot nadużywa przepisów unijnych.

Wskazać należy, że odmowa prawa do odliczenia stanowi wyjątek od podstawowej zasady istnienia tego prawa, co oznacza, że organy podatkowe muszą wykazać istnienie obiektywnych okoliczności wskazujących na oszustwo lub nadużycie ze strony podatnika.

Warto podkreślić rolę sądów krajowych w ocenie staranności podatnika, zwłaszcza w kontekście weryfikacji dostawcy w kontekście ponoszenia ciężaru kompleksowych i dogłębnych jego weryfikacji.  Jak wskazał TSUE „[…]do sądów tych należy ocena, czy w świetle okoliczności danej sprawy podatnik wykazał się wystarczającą starannością i podjął działania, jakich można było od niego rozsądnie wymagać w tych okolicznościach”. Ocena ta zależy od konkretnych okoliczności sprawy, co podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia.

TSUE przypomniał także, że państwa członkowskie mają pewną swobodę w ustanawianiu przepisów dotyczących poziomu staranności wymaganego od podatników, jednak wprowadzone środki nie mogą uniemożliwiać skorzystania z prawa do odliczenia VAT ani naruszać zasady neutralności VAT.

W kontekście oszustw podatkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki „karuzeli podatkowej”, gdzie organy podatkowe muszą precyzyjnie określić znamiona oszustwa i udowodnić działania stanowiące oszustwo. W opisywanym wyroku TSUE wskazał, że

  • organ podatkowy musi wykazać, zgodnie z zasadami dowodowymi prawa krajowego i unijnego, obiektywne okoliczności wskazujące na istnienie oszustwa VAT;
  • konieczne jest wykazanie, że podatnik uczestniczył w oszustwie lub wiedział bądź powinien był wiedzieć o związku nabycia towarów lub usług z oszustwem;
  • zakazuje się używania przypuszczeń lub domniemań, które naruszałyby prawo do odliczenia VAT.

Wszystko to wskazuje na konieczność zrównoważonego podejścia do interpretacji przepisów VAT, uwzględniającego zarówno prawa podatników, jak i konieczność zwalczania nadużyć podatkowych w zakresie podatku VAT.

 

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczący interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content