Pomorski Doradztwo Podatkowe

Regulamin sklepu internetowego

wersja od dnia 01.01.2023 r.

I.    Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu definicje przyjmują nadane im poniżej znaczenie:

 1. Sklep lub Sprzedawca – oznacza sklep internetowy POMORSKI TAX LEGAL FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 2. Strona – oznacza stronę internetową i podstrony Sklepu (www.pomorski.pl/sklep).
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego Sklep dokonuje odpłatnej sprzedaży towarów lub usług lub też dostarcza mu towar lub usługę w sposób inny niż odpłatny oraz podmiot, który przynajmniej rozpoczął proces Rejestracji.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą nabycia w Sklepie poza prowadzoną potencjalnie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualnie przydzielone Klientowi konto na portalu Sklepu powstałe w związku z dokonaniem stosownej Rejestracji przez Klienta za pośrednictwem Strony, za pomocą którego Klient może w szczególności dokonywać zakupów w Sklepie i kontaktować się ze Sklepem oraz korzystać z innych funkcjonalności.
 7. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Klienta za pośrednictwem Strony, skutkującą założeniem Konta Klienta na portalu Sklepu.
 8. Towar – oznacza przedmiot zawierający treść cyfrową, niebędący rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego lub ustawy o podatku od towarów i usług.
 9. Usługa – oznacza usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Produkt – oznacza Usługę lub Towar.
 11. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży przez Sklep Produktu na rzecz Klienta zawartą dowolną drogą, z wykorzystaniem Konta Klienta lub bez jego wykorzystania.
 12. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Usługa nieodpłatna – usługa wskazana w art. X ust. 1 Regulaminu.
 14. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta.
 15. Kodeks Cywilny lub KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

II.  Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zasady sprzedaży prowadzonej przez Sklep oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane kontaktowe Sklepu:

POMORSKI TAX LEGAL FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP: 7011111557

REGON: 523484763

KRS: 0000998460

telefon: +48 (22) 10 22 111

e-mail: warszawa@pomorski.pl

adres internetowy: www.pomorski.pl/sklep

 1. Sklep prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży na rzecz Klientów Towarów i Usług widocznych na stronie internetowej Sklepu.

 

III.  Rejestracja

 1. Klient może założyć Konto Klienta, które może zostać wykorzystane w procesie dokonywania zakupów w Sklepie. Rejestracja nie jest wymagana do dokonania zakupu w Sklepie.
 2. W celu Rejestracji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie i podania tam prawdziwych danych. Klient zobowiązany jest do ustawienia hasła do Konta Klienta.
 3. Do założenia Konta Klienta niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Klient zostanie poinformowany o celu zbierania jego danych oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o chęci wycofania takiej zgody, w tym w formie elektronicznej na adres email Sklepu.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma bezzwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. W tym momencie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i przewidzianych w nim funkcjonalności. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest bezpłatna.
 6. Rozpoczęcie procesu Rejestracji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na świadczenie Usług Nieodpłatnych niezbędnych do założenia Konta Klienta.

 

IV.   Ceny

 1. Ceny Produktów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (zł).
 2. Ceny Produktów wyrażone są w cenach brutto (zawierających VAT), przy czym dodatkowo może zostać wyszczególniona wartość netto Produktu i / lub wartość należnego VAT.
 3. Cena Produktu obowiązuje do daty przy niej wskazanej lub do wyczerpania zapasów danego Produktu.
 4. Okres obowiązywania danej ceny zostanie każdocześnie wskazany przy danej cenie.
 5. Informacja o ograniczonej liczbie Produktów w danej cenie zostanie każdocześnie zamieszczona przy cenie Produktu.
 6. Ceny i opisy Produktu na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta.
 7. Sklep ma prawo do zmiany cen i opisów Produktów prezentowanych na Stronie, przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania lub modyfikowania, przy czym nie będzie to miało wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem w życie opisanych zmian.

 

V.   Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji jest Produkt dostępny na Stronie, wybrany i opłacony przez Klienta lub osobę działającą na jego rzecz.
 2. Sklep oświadcza, że sprzedawane przez niego Produkty są wolne od wad.
 3. Przed przyjęciem zamówienia Klienta na Produkt Sprzedawca każdocześnie weryfikować będzie, czy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku (niedostępności) danego Produktu Sklep bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta opłaty za niedostępny Produkt, Sklep niezwłocznie dokona zwrotu środków za ów zakup Klientowi.

 

VI. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez zawarcie przez Sklep i Klienta Umowy Sprzedaży.
 3. Umowa Sprzedaży może zawarta zostać przez Sklep i Klienta z wykorzystaniem Konta Klienta lub bez wykorzystania Konta Klienta.
 4. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa Sprzedawcy ofertę kupna danego Produktu od Sprzedawcy za określoną cenę. Oferta staje wiążąca z chwilą przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienia w sklepie można dokonać:
  1. poprzez Stronę – całodobowo,
  2. telefonicznie pod numerem kontaktowym Sklepu w Dni Robocze od godziny 9.00 do 17.00, przy czym godziny przyjmowania zamówień drogą telefoniczną mogą być okresowo skracane lub wydłużane,
  3. listownie poprzez złożenie zamówienia na adres korespondencyjny sklepu.
 6. Klient, w związku ze złożeniem zamówienia i zakupem w Sklepie zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych i kontaktowych, w szczególności:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. adresu email,
  4. numeru telefonu.
 7. Za podanie nieprawidłowych danych i związane z tym konsekwencje odpowiedzialny jest Klient.
 8. Jeżeli Klient nabywa Produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza danymi wskazanymi w pkt 6 powyżej, zobowiązany jest również podać:
  1. nazwę firmy i jej siedzibę,
  2. numer NIP,
  3. numer KRS,
  4. numer REGON.
 9. Podane w poprzednich ustępach dane domyślnie pobierane są z wypełnionego wcześniej formularza rejestracji i Konta Klienta. Dane te mogą być zmienione przez Klienta.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep może odmówić realizacji ów zamówienia w części lub w całości.
 12. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

VII.              Płatności

 1. Klient lub podmiot działający na jego rzecz zobowiązany jest do opłacenia złożonego zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 2. Płatności odbywać się będą jedynie drogą elektroniczną, z wykorzystaniem serwisu Payu, Przelewy24.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności przez Sklep.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w terminie trzech Dni Roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sklep uprawniony będzie do odstąpienia Umowy Sprzedaży z Klientem.
 5. Sklep może wyznaczyć dodatkowy termin na zrealizowanie Płatności przez Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, czyli sumę cen zakupów zamówionych Produktów.
 7. W przypadku zakupu dokonanego przez podmiot inny niż Konsument, płatności dokonywane będą w zgodzie z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment).

VIII.              Dokumentacja sprzedaży

 1. Z tytułu zakupu na rzecz Klienta wystawiona zostanie faktura VAT i / lub paragon.
 2. Faktura może zostać wysłana również w formie elektronicznej.
 3. Faktura elektroniczna zostanie wysłana w formacie PDF na adres email wskazany przez Klienta, chyba że Klient oświadczy, iż żąda faktury w wersji papierowej. W identyczny sposób wystawiane będą faktury korygujące i inne dokumenty związane z transakcją.
 4. Dokonanie zamówienia drogą elektroniczną (za pośrednictwem Strony) poczytuje się za wyrażenie zgody na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej. Brak zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną powinien zostać przez Klienta zakomunikowany Sprzedawcy drogą elektroniczną, za pośrednictwem email.
 5. Faktury w wersji papierowej wysłane zostaną do Klienta listem poleconym na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

 

IX.   Wysyłka i dostawa zamówienia

 1. Wysyłka Produktu dokonana będzie na adres email wskazany przez Klienta.
 2. Wysyłka odbędzie się bezzwłocznie po otrzymaniu przez Sklep płatności od Klienta.

 

X.   Usługi Nieodpłatne

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące usługi:
  1. formularz kontaktowy,
  2. prowadzenie Konta Klienta,
  3. newsletter,
  4. powiadomienie o dostępności produktu.
 2. Usługi Nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w sposób nieodpłatny.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu świadczenia Usług Nieodpłatnych, o czym poinformuje Klientów sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Klient w każdej chwili może zgłosić Sprzedawcy żądanie zaprzestania świadczenia Usług Nieodpłatnych. Usługi Nieodpłatne w przypadku takiego zgłoszenia przestaną być świadczone bezzwłocznie, przy czym usługa prowadzenia Konta Klienta może być prowadzona jeszcze maksymalnie przez 14 dni od czasu otrzymania zgłoszenia.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług Nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na jego szkodę, naruszeń Regulaminu, Polityki Prywatności i zasad bezpieczeństwa oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. Sklep nie publikuje opinii Klientów o świadczeniach wykonywanych przez Sklep (o Produktach).
 7. Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Nieodpłatnych w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez wcześniej drugą stronę przed rozwiązaniem wskazanej umowy.
 8. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie Nieodpłatnych Usług przez wysłanie Sklepowi stosownego oświadczenia woli.
 9. Sklep wypowiada umowę o świadczenie Usług Nieodpłatnych poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

XI. Reklamacje i zwroty

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Odpowiedzialność Sklepu za sprzedawane Produkty określona jest w szczególności:
  1. w przypadku Klientów będących Konsumentami: UPK, w szczególności jej rozdział 5a oraz 5b i art. 556 i kolejne KC
  2. w pozostałych przypadkach: art. 556 i kolejne KC.
 2. Nieprawidłowości związane z procesem składania zamówienia przez Klienta mogą zostać zgłoszone Sprzedawcy na adres mailowy lub telefonicznie. W ten sam sposób mogą zostać zgłoszone reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 3. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia złożonej przez niego reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, poza drogą sądową Konsument może przede wszystkim
  1. skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
  3. skierować sprawę do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  4. zasięgać informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 6. W przypadku uznania przez Klienta lub inną osobę lub podmiot, że treść publikowana na Stronie narusza ich prawa, dobra osobiste lub dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, zasady współżycia społecznego itp., może ona powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sklep podejmie działania mające na celu weryfikację i usunięcie tych naruszeń.

 

XII.              Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży lub jej części w ciągu 14 dni od dnia otrzymania / odebrania Produktu będącego przedmiotem zamówienia przez niego lub podmiot przez niego wskazany, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 2. Klient będący Konsumentem w celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o takim zamiarze, w szczególności poprzez:
  1. wysyłkę maila odpowiedniej treści na adres Sklepu,
  2. listownie,
  3. poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem odstąpi od Umowy Sprzedaży lub jej części drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub jej części.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części Sklep zwraca Klientowi wszystkie koszty związane z zakupem Produktu będącego przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot kosztów odbędzie się niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep informacji o zamiarze odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
 5. Zwrot kosztów odbędzie się w taki sam sposób, w jaki zostały one dokonane. Sklep i Klient mogą ustalić inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem środków.
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży lub jej części Produkt należy wysłać lub dostarczyć pod adres siedziby Sklepu. Wysyłka lub dostarczenie musi odbyć się w przeciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o zamiarze odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części.
 7. Koszty wysyłki lub dostarczenia Produktów będących przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części pokrywa Klient.
 8. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku danych, jeśli Sprzedawca spełnił świadczenie.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej części nie przysługuje Klientom w odniesieniu do Produktów będących Usługami, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

XIII.               Postanowienia końcowe

 1. Zasady zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie lub w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Sklep ma prawo do modyfikacji Regulaminu. Zmiany publikowane będą na Stronie w postaci ujednoliconego tekstu (jak i w siedzibie Sklepu). Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż przed upływem 7 dni od publikacji na Stronie zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według brzmienia Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów między stronami jest prawo polskie.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.2023 r.

 

Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content