Pomorski Doradztwo Podatkowe

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Aktualności

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Dnia 12 lutego 2024 r. Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, która dotyczyła utworzenia fundacji rodzinnej i sprzedaży udziałów spółki akcyjnej.

Przedmiotem postępowania była analiza czy planowany zespół czynności polegający na utworzeniu fundacji rodzinnej przez Wnioskodawcę, wniesieniu majątku Wnioskodawcy – w tym akcji spółki akcyjnej do Fundacji i bieżącym funkcjonowaniu Fundacji w okolicznościach wynikających ze złożonego Wniosku, odpowiada ustawowym kryteriom unikania opodatkowania wskazanym w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej –  na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawcą był Fundator i Spółka.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawców, wynika że planowane jest utworzenie fundacjirodzinnej Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji Spółki. Natomiast Spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata.

Głównym zadaniem Szefa KAS w świetle przedstawionej sytuacji Wnioskodawcy, jest zbadanie czy osiągnięcie wyżej wskazanych korzyści podatkowych było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności.

Warto zaznaczyć, że w świetle przedstawionej sytuacji, w jakiej znajduje się Fundator – nie ulega wątpliwości, że utworzenie Fundacji rodzinnej przez Wnioskodawcę pozwoli na uniknięcie paraliżu inwestycyjnego w przypadku dziedziczenia jego majątku przez niepełnoletnie dzieci.

W opinii wskazano, że Fundator dąży do sprzedaży Grupy w sposób korzystny podatkowo i z planów tych całkowicie nie zrezygnował, o czym świadczy m.in. sposób określenia korzyści podatkowych, Wnioskodawcy nie zdecydowaliby się na podjęcie planowanej czynności. W konsekwencji należy uznać, że osiągnięcie wskazanych we Wniosku korzyści podatkowych jest jednym z głównych celów utworzenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej akcji Spółki.

W odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy, Szef KAS podkreślił również, że klauzula może być zastosowana wyłącznie w sytuacji, gdy sposób działania podatnika był sztuczny. To pojęcie częściowo wyjaśnia art. 119c § 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie Szefa KAS w treści Czynności można wskazać na elementy, które budzą wątpliwości co do ich racjonalności, tj. przeniesienie akcji Spółki do Fundacji, skoro Wnioskodawca zmierza je sprzedać. Może to potencjalnie świadczyć, o spełnieniu szczególnej przesłanki sztuczności tj. nieuzasadnionego dzielenia operacji. Niemniej jednak oceniając tę przesłankę nie można zapomnieć, że Fundator próbuje sprzedać Spółki zależne bezskutecznie od kilku lat i w tym zakresie podejmuje aktywne działania. Poza wskazanymi wątpliwościami, Szef KAS nie stwierdził, że występują jakiekolwiek inne przesłanki wskazujące na sztuczność sposobu działania. 

Reasumując, Zastosowanie art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy spełnione są łącznie wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie. Natomiast w kontekście sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę – Czynność opisana we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia korzyści podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 18 lit. a i d Ordynacji podatkowej oraz uznania, że ich osiągnięcie jest głównym lub jednym z głównych celów dokonania Czynności, nie można przyjąć, że korzyści te są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu czy też, że sposób działania jest sztuczny. W konsekwencji Szef KAS przyjął, że do przedstawionych przez Wnioskodawców korzyści podatkowych wynikających z Czynności nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej i w związku z tym, stosownie do treści art. 119y § 1 tej ustawy, wydano opinię zabezpieczającą.

Sygnatura: DKP3.8082.8.2023

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. C-537/22 dotyczący interpretacji dyrektywy VAT w kontekście prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content