Pomorski Doradztwo Podatkowe

Cesja umowy deweloperskiej z 23 % VAT – koniec biznesu na cesjach ?

Aktualności

Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obrotu nieruchomościami (transakcja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). W ramach działalności zawarto umowę cesji już po wybudowaniu budynku oraz przekazaniu kluczy (po objęciu w posiadaniu lokalu). W drugim wariancie doszło do cesji umowy deweloperskiej w trakcie trwania budowy (przed objęciem w posiadanie lokalu).

Wątpliwości budzi jedynie drugi wariant i to on był przedmiotem rozstrzygnięcia. Wnioskodawca stanął stanowisku, że cesja umowy deweloperskiej, której przedmiotem i celem jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie tego prawa na nabywcę – podlega stawce 8% VAT. Dla opodatkowania podatkiem VAT istotny jest ekonomiczny sens transakcji, a nie jej forma przyjęta w prawie cywilnym. Skoro celem obu umów (tj. umowy deweloperskiej oraz umowy cesji praw i obowiązków z tej umowy) jest ten sam towar (tj. lokal), to dla obu umów stosuje się te same zasady opodatkowania właściwe dla dostawy tego towaru i to niezależnie od tego, czy cesja umowy jest dokonywana łącznie z przeniesieniem posiadania lokalu.

Jak wskazał WSA „Cesji uprawnień z tytułu umowy deweloperskiej nie można dla celów opodatkowania podatkiem VAT odrywać od pozostałych czynności, które poprzedzają bądź dopełniają transakcje zbycia lokali mieszkalnych. Skoro w rezultacie zawarcia umowy deweloperskiej, a w dalszej kolejności cesji praw i obowiązków, z niej wynikających, ma dojść do dostawy lokalu, nieracjonalne jest traktowanie jednej z czynności jaka wystąpiła przed tą dostawą, w rozważanym przypadku cesji praw i obowiązków, jako usługi”.

Niestety z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się NSA w poszerzonym składzie siedmioosobowym w wyroku z dnia 24 czerwca 2024 r. Sąd wskazał, iż skoro cedent nie dysponował lokalem jak właściciel na moment cesji, to w tych okolicznościach przedmiotem cesji jest prawo majątkowe a nie towar. Skutek? Cesja zamiast stawki 8 % (jak do dostawy lokalu mieszkalnego) będzie opodatkowana stawką 23 %. Czy to koniec biznesu na cesjach? W przypadku transakcji z konsumentami – zwiększy się obciążenie o 15% od marży cedenta. Czy takim kosztem będzie można obciążyć nabywcę? Przy już i tak wysokich cenach nieruchomości – niekoniecznie. Dodatkowo, to profiskalne podejście NSA może spowodować lawinę kontroli wcześniejszych transakcji oraz da dodatkowy argument w już toczących się sprawach w tym zakresie.

Artykuł przygotował Michał Pomorski.

Utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie akcji i ich sprzedaż nie jest działaniem sztucznym, podejmowanym w celu uniknięcia opodatkowania.

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

Czytaj dalej »
Shopping Cart
Scroll to Top

Zapraszamy do kontaktu

Podatki i audyt

Oferujemy kompleksową obsługę Klienta we wszelkich sprawach podatkowych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, opodatkowania spadków i darowizn czy ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Klienta w każdym stadium czy to czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowe czy reprezentacji przez WSA i NSA.

Oferujemy uczestniczenie we wszelkich czynnościach procesowych, a także sporządzaniue wszelkiego rodzaju wyjaśnień, zastrzeżeń czy też skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi organami.

Nasi prawnicy i współpracownicy oferują przeprowadzenie kompleksowego audytu danego podmiotu w celu ustalenia i wyeliminowania nieprawidłowości, a także znalezienia optymalnego podatkowo rozwiązania do prowadzenia biznesu.

Oferujemy również tzw. audyt śledczy, który zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i wskazania wielkości strat dla przedsiębiorstwa oraz miejsca przemieszczenia się majątku i możliwości jego odzyskania. Nasz zespół przeprowadza także kompleksowe analizy prawno-podatkowe struktur transakcji typu share deal oraz asset deal.

Pomagamy też w uzyskaniu interpretacji podatkowych, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych, prowadzimy restrukturyzacje podatkowe, sporządzamy opinie i na bieżąco wspieramy podatników w wypełnianiu ich zobowiązań podatkowych.

RODO

Nasi prawnicy oferują kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiednie przygotowywanie merytoryczne pozwala nam na sporządzanie i opiniowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych i wymaganych przez prawo dokumentów wewnętrznych. 

Zajmujemy się wdrażaniem polityk bezpieczeństwa i prywatności, przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, a także pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych osobowych w podmiotach prawa prywatnego i publicznego.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ich każdym etapie.

Pracami Kancelarii w obrębie tej praktyki kieruje adw. Piotr Pawełski.

Skip to content